Algemeen jaarverslag participatieraad gemeente Montfoort 2017
Met dit algemeen jaarverslag wil de participatieraad een overzicht geven van het doel
en de samenstelling van de raad en de activiteiten die op hoofdlijnen hebben plaatsgehad
met vermelding van de adviezen, gevraagd en ongevraagd, die aan het college van
Burgemeester en Wethouders zijn verstrekt.
 
Doel participatieraad
De participatieraad is het adviesorgaan van het college van Burgemeester en Wethouders
waarmee een kwaliteitsverbetering in cliëntenparticipatie op het sociaal domein als geheel
wordt beoogd, met als doel de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen en het
draagvlak bij de uitvoering te vergroten
(Verordening Participatieraad gemeente Montfoort 24-2-2014).
 
Organisatie participatieraad
De participatieraad is ontstaan door samengaan van aanvankelijk twee separate adviesorganen,
de WMO-raad (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en Rawb (Regionale Adviesraad Werk en
Bijstand), aangevuld met de aandachtsgebieden Jeugdwet en WSW (Wet Sociale Werkvoorziening)
die per 1 januari 2014 vanuit de centrale overheid naar de gemeenten werden overgeheveld. 
Teneinde dit ontstane brede sociale domein te kunnen overzien en de ontwikkelingen
te volgen, werden binnen de participatieraad drie kerngebieden geformeerd:
1. Wonen en Zorg
2. Jeugd en Gezin
3. Arbeid en Inkomen
De participatieraad verricht haar activiteiten vanuit een onafhankelijke positie, met een
positief kritische houding. Wij willen oplossingen vinden voor de behoeften en voorzieningen
die noodzakelijk en wenselijk zijn om alle inwoners van Montfoort, jong en oud, optimaal binnen
de maatschappij te laten functioneren. Wij signaleren ontwikkelingen, knelpunten en kansen die
er zijn om het sociaal beleid van de gemeente Montfoort te verbeteren en geven het college van
burgemeester en wethouders op dit punt gevraagd en ongevraagd advies.
 
Samenstelling participatieraad per 1 januari 2017
De participatieraad heeft in het jaar 2017 tien keer vergaderd, op:
10 januari, 14 februari, 14 maart, 2 mei, 6 juni, 11 juli, 29 augustus,
3 oktober, 21 november en 18 december.
 
De drie kerngroepen hebben ieder voor zich onderlinge contacten onderhouden
om de ontwikkelingen in hun respectievelijke aandachtsgebieden te bespreken
en adviezen, gevraagd en ongevraagd, voor te breiden.
 Kor Schipper, voorzitter. Kerngroep Jeugd en Gezin, tot 1 januari 2018
 Wout Ruberg, secretaris. Kerngroep Wonen en Zorg
 Els Wentzel, penningmeester, Kerngroep Wonen en Zorg
 Silvio Pravisani, Kerngroep Werk en Inkomen
 Jan Verschuur, Kerngroep Werk en Inkomen
 Heidi Habben Janssen, Kerngroep Jeugd en Gezin, tot 1 januari 2018
 Sandra de Koning – van de Pol. Kerngroep Jeugd en Gezin
 Judy Alkema, Kerngroep Wonen en Zorg
 Vacature
 
Uitgebrachte adviezen 2017
Evaluatie 4 jaar participatieraad
Het jaar 2017 stond vooral in het teken om de voorgaande vier jaar participatieraad te evalueren,
zoals vastgelegd in het raadsvoorstel van 24 februari 2014. De vraag die daarbij centraal stond
was: wat heeft vier jaar participatieraad de inwoners van Montfoort gebracht?
Zijn de beoogde doelstellingen bereikt? Wat gaat er goed, wat kan beter en wat moet beslist anders?
 
Met de instelling van de participatieraad Montfoort werd beoogd een kwaliteitsverbetering te
realiseren in cliëntenparticipatie op het sociaal domein als geheel met als doel de kwaliteit van de
dienstverlening te verhogen en het draagvlak bij de uitvoering te vergroten met als adagium voor
het sociale domein: Iedereen doet mee, ongeacht leeftijd, sociale klasse en achtergrond.
 
Uit de evaluatie werd duidelijk dat cliëntenparticipatie in de huidige vorm niet bijdraagt aan
het verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening en het vergroten van het draagvlak
bij de uitvoering ervan. De domeinbrede participatieraad is, zoals ook elders in het land
wordt gevoeld, een achterhaald concept. Van de leden van de participatieraad wordt
brede kennis van het sociale domein verwacht, naast cognitieve vaardigheden voor
het lezen van veelal in juridische taal geschreven beleidsstukken en gemeentelijke
verordeningen. Het blijkt in de praktijk moeilijk om hiervoor inwoners met enige
ervaringsdeskundigheid aan te trekken om in de participatieraad zitting te nemen.
Vacatures zijn om die reden niet of nauwelijks invulbaar.
 
De participatieraad heeft het college geadviseerd om de huidige vorm van de formele
participatiestructuur om te schakelen naar meer informele vormen van burgerparticipatie,
waarbij per actueel thema mensen, voor een bepaalde tijd, kunnen worden aangetrokken.
De verwachting is, dat voor concrete, kortdurende periode meer mensen bereid zijn zich
in te zetten voor de publieke zaak.
 
Planning 2018
Eind 2017 hebben twee participatieraadsleden hun lidmaatschap opgezegd.
Als gevolg van het vertrek van beide leden ontstaan er per 1 januari 2018 drie vacatures!
In het jaar 2018 zullen activiteiten worden ontwikkeld om de ontstane vacatures te herbezetten.
In het jaar 2018 zullen, in samenwerking met het college, activiteiten worden ondernomen om het
draagvlak bij de uitvoering van de dienstverlening in het sociale domein te vergroten. Het leidend
principe daarbij is: Iedereen doet mee, ongeacht leeftijd, sociale klasse en achtergrond.